Ośrodek Szkolenia Kierowców "Michał"

Regulamin szkolenia OSK Michal

Regulamin Szkolenia

Dotyczący szkoleń osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

Ośrodek Szkolenia Kierowców „Michał”

Michał Ławicki

§1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami obowiązujące w OSK „Michał” M. Ławicki
 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  1.  „ Osoba szkolona”- oznacza osobę, która podjęła szkolenie w OSK „Michał” M. Ławicki w zakresie uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami oraz wyraziła zgodę na obowiązujące zasady opisane w niniejszym regulaminie;
  2.  „Szkolenie”- oznacza szkolenie podstawowe, dodatkowe lub uzupełniające kandydatów na kierowców, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dnia 11 września 2018 r. ( Dz.U. z dnia 3 października 2018r. poz. 1885)

§2

Warunki przyjęcia na szkolenie.

 1. Szkolenie może rozpocząć osoba, która ukończyła wymagany wiek dla danej kategorii.
 2. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może przystąpić do szkolenia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów na 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku.
 3. Szkolenie nie może rozpocząć osoba, w stosunku do której orzeczony został prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeń innego organu uprawnionego do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie obowiązywania tego zakazu

§3

Obowiązki Ośrodka

  1. OSK zobowiązuje się do przeszkolenia Kursanta w zakresie wskazanej powyżej kategorii prawa jazdy zgodnie z regulacjami aktualnego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

   

  1. OSK oświadcza, iż dysponuje kadrą, sprzętem i infrastrukturą niezbędną do przeprowadzenia szkolenia.

   

  1. OSK zobowiązuje się do rzetelnego przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności wynikających z programu szkolenia.

   

  1. OSK zapewnia w ramach Kursu dostęp do testów on-line (ważnych przez okres 90 dni od daty uruchomienia) niezwłocznie po uiszczeniu pierwszej wpłaty lub całości należności za kurs przez Kursanta dodatkowo przy wpłacie całości kursant otrzymuje podręcznik.
  1. OSK zapewnia szkolenie teoretyczne w formie stacjonarnej lub e-learningowej.

   

  1. OSK zapewnia zajęcia z pierwszej pomocy z wykwalifikowanym ratownikiem medycznym.

   

  1. OSK zapewnia szkolenie praktyczne w wymiarze godzin przewidzianych w ustawie o

   

  1. Po odbyciu szkolenia podstawowego, praktycznego instruktor prowadzący decyduje o pozytywnym lub negatywnym wyniku egzaminu praktycznego wewnętrznego.
  2. OSK zapewnia możliwość kontynuowania kursu w ramach szkolenia uzupełniającego w wymiarze zależnym od potrzeb Kursanta.

§4

Obowiązki osoby szkolonej

  1. Osoba szkolona zobowiązana jest do dostarczenia w formie papierowej lub elektronicznej numeru PKK (Profil Kandydata na Kierowce))
  2. Osoba szkolona zobowiązana jest do przystąpienia do egzaminu teoretycznego wewnętrznego po zakończonej części teoretycznej w formie stacjonarnej. Do egzaminu może przystąpić raz dziennie. Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego wewnętrznego jest konieczny, aby ukończyć kurs prawa jazdy.
  1. Osoba szkolona zobowiązana jest stawiać się na zajęcia praktyczne w wyznaczonym miejscu i czasie punktualnie, nie będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz posiadając dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).
  2. Osoba szkolona ma obowiązek poinformowania o swojej nieobecności na jeździe, nie później niż 24 godz. przed jej rozpoczęciem (jeżeli jazda przypada w poniedziałek należy poinformować instruktora w sobotę lub niedziele wiadomością SMS). Zajęcia praktyczne odwołane nieregulaminowo, jak również nieodwołane lub nieodbyte, należy odbyć w innym terminie i podlegają one opłacie wg cennika jak za 1 godzinę jazd dodatkowych (za każdą godzinę).Z tego obowiązku zwolniona jest osoba, która przedstawi zaświadczenie lekarskie w ciągu kolejnych 3 dni roboczych.
  3. Instruktor prowadzący ma prawo w trakcie szkolenia praktycznego zobowiązać Kursanta, który wykazuje ogromne braki w wiedzy teoretycznej do jej uzupełnienia.
  4. Osoba szkolona ma prawo do zmiany instruktora w trakcie trwania szkolenia praktycznego.
  5. W przypadku przystąpienia kursanta do szkolenia praktycznego w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, osoba szkolona automatycznie zostaje skreślona z listy osób szkolonych bez prawa do zwrotu opłaty za szkolenie, dodatkowo ośrodek ma prawo poinformować o zdarzeniu policję.
  6. Osoba szkolona jest zobowiązany do poszanowania i nie niszczenia mienia powierzonego mu w czasie trwania kursu, a w przypadku umyślnego zniszczenia zobowiązuję się do pokrycia kosztów ewentualnych napraw lub wymiany.

§5

Opłaty

  1. Opłatę za szkolenie należy dokonać poprzez : przelew; płatność gotówką w oddziale; płatność kartą w oddziale.

   

  Dane do przelewu:

  97 8309 0000 0076 4306 2000 0010 (Bank Spółdzielczy w Sztumie)

  W tytule przelewu proszę podać imię, nazwisko i wybrane biuro (Banino, Przodkowo, Kartuzy, Żukowo)

  Potwierdzenie przelewu wysłać na maila info@oskmichal.pl

   

  Obowiązujący cennik znajduje się na stronie internetowej www.oskmichal.pl

  1. Osoba szkolona może płatność za szkolenie rozłożyć na nieoprocentowane raty z tym, że 1/3 kwoty należy uregulować do 3 spotkania teoretycznego, 2/3 kwoty do 7 spotkania teoretycznego, całość opłaty za kurs osoba szkolona musi dokonać najpóźniej do 10 godziny praktycznej.
  2. W przypadku nieuregulowania płatności za szkolenie zgodnie z ust.2 Ośrodek potraktuje to jako wstrzymanie szkolenia.
  3. Kursant na każdym etapie szkolenia może przerwać kurs podstawowy (teoretyczny lub praktyczny) tzn. zerwać zawartą z OSK umowę, jednakże wiąże się to dla niego z poniesieniem konsekwencji finansowych, które zostały zawarte w umowie.
  4. Osoba szkolona, aby ukończyć kurs musi uregulować całą należność za szkolenie.
  5. OSK gwarantuje niezmienność ceny na wszelkie usługi przez okres 6 miesięcy od daty podpisania umowy
  6. Data ważności vouchera na kurs to 1 rok.

§6

Postanowienia końcowe

 1. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany w niniejszym regulaminie.
 2. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są publikowane na stronie internetowej oskmichal.pl
 3. W zakresie nieregulowanym przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin jazd doszkalających

 1. Klientowi, który wykupił w naszej szkole pakiet minimum 10 godzin doszkalających, w momencie wykorzystania tego pakietu i dokupywania godzin pojedynczo, przysługuje prawo do liczenia tych godzin po cenie adekwatnej do pakietu, który wykupił.
 2. Klientowi, który wykupuje godziny pojedynczo oraz który wykupił pakiety mniejsze niż 10 godzin, prawo takie nie przysługuje.
 3. Pojedyncze wykupione godziny nie sumują się w pakiety.
 4. Opłata za jazdy doszkalające podlega zwrotowi do 12 miesięcy od dnia ich wykupienia.
 5. Wykupione jazdy doszkalające należy zrealizować do 12 miesięcy od dnia ich zakupu.
 6. Zaplanowane jazdy doszkalające powinny być opłacone do jednego dnia roboczego poprzedzającego ustalony termin.
 7. Fakt opłacenia jazd doszkalających jest dla Szkoły potwierdzeniem akceptacji regulaminu.

Kierownik Ośrodka

Michał Ławicki

 

Szybki kontakt

Oceń nas!

Home
Ocena: 3.9/5
(głosy: 195)