Ośrodek Szkolenia Kierowców "Michał"

Regulamin szkolenia OSK Michal

Regulamin Szkolenia

Dotyczący szkoleń osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

Ośrodek Szkolenia Kierowców „Michał”

Michał Ławicki

§1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami obowiązujące w OSK „Michał” M. Ławicki
 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  1.  „ Osoba szkolona”- oznacza osobę, która podjęła szkolenie w OSK „Michał” M. Ławicki w zakresie uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami oraz wyraziła zgodę na obowiązujące zasady opisane w niniejszym regulaminie;
  2.  OSK „Michał” M. Ławicki z siedzibą w 83-304 Przodkowo, ul. Kasztanowa 10, wpisany przez Starostę Kartuskiego do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców pod numerem 00122205;
  3.  „Szkolenie”- oznacza szkolenie podstawowe, dodatkowe lub uzupełniające kandydatów na kierowców, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dnia 11 września 2018 r. ( Dz.U. z dnia 3 października 2018r. poz. 1885)
  4. „Formularz”- oznacza formularz zawierający dane szczegółowe  kandydata na szkolenie oraz jego zgłoszenie na wybrane szkolenie złożone w siedzibie Ośrodka;
  5. „Rozporządzenie” – Rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dnia 11 września 2018 r. ( Dz.U. z dnia 3 października 2018r. poz. 1885);

§2

Warunki przyjęcia na szkolenie.

 1. Szkolenie odbywa się na zasadach określonych ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z dnia 3 października 2018r. poz. 1885)
 2. Szkolenie może rozpocząć osoba, która ukończyła wymagany wiek dla danej kategorii.
 3. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może przystąpić do szkolenia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów na 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku.
 4. Szkolenie nie może rozpocząć osoba, w stosunku do której orzeczony został prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeń innego organu uprawnionego do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie obowiązywania tego zakazu

§3

Obowiązki Ośrodka

 1. Ośrodek zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 2018 r. ( Dz.U. z dnia 3 października 2018r. poz. 1885), możliwie w jak najkrótszym czasie.
 2. W ramach szkolenia podstawowego Ośrodek zapewnia Osobie szkolonej wymaganą rozporządzeniem, o którym mowa w ust.1 ilość godzin lekcyjnych (1godzina = 45 minut) szkolenia teoretycznego i godzin zegarowych (1 godzina = 60 minut) szkolenia praktycznego.
 3. Szkolenia praktyczne zawsze zaczynają się i kończą w jednym z oddziałów firmy (Banino, Kartuzy, Przodkowo, Żukowo), a ewentualny odbiór kursanta z np. pracy, szkoły jest liczony jako czas wyjazdu z pod oddziału i dojazd w umówione miejsce, pomniejsza to ilość godzin zajęć praktycznych.
 4. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania kursu i zaproponowania kursantowi innego terminu kursu w przypadku małej liczby chętnych.

§4

Obowiązki osoby szkolonej

 1. Osoba szkolona zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby ukończyć szkolenie o którym mowa w §1 ust.2 pkt.c niniejszego regulaminu, w jak najkrótszym czasie.
 2. Osoba szkolona zobowiązuje się do systematycznego uczęszczania na zajęcia teoretyczne (wykłady) zgodnie z przedstawionym harmonogramem oraz na zajęcia praktyczne (jazdy) w terminie, który ustaliła osobiście lub za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych z instruktorem nauki jazdy.
 3. Zobowiązuje się sumiennie i systematycznie przygotowywać do zajęć.
 4. Instruktor prowadzący ma prawo w trakcie szkolenia praktycznego zobowiązać Kursanta, który wykazuje ogromne braki w wiedzy teoretycznej do jej uzupełnienia.
 5. Osoba szkolona zobowiązana jest stawiać się punktualnie na wszystkie zajęcia z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.
 6. Osoba szkolona zobowiązuje się do poinformowania o swojej nieobecności na umówionym wcześniej szkoleniu praktycznym, nie później niż 24 godzin przed terminem tego szkolenia. W przypadku odwołania zajęć w terminie późniejszym lub nie stawienia się na umówione zajęcia praktyczne w ciągu 15 minut sytuacja traktowana jest jako nieobecność, co do której obowiązuje ust.7 niniejszego regulaminu. Z tego obowiązku zwolniona jest osoba, która przedstawi zaświadczenie lekarskie w ciągu kolejnych 3 dni.
 7. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 6, osoba szkolona traci godziny szkolenia.
 8.  Osoba szkolona ma prawo do zmiany instruktora w trakcie trwania szkolenia praktycznego.
 9. W przypadku przystąpienia osoby szkolonej do szkolenia praktycznego w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, osoba szkolona automatycznie zostaje skreślona z listy osób szkolonych bez prawa do zwrotu opłaty za szkolenie, dodatkowo ośrodek ma prawo poinformować o zdarzeniu policję.
 10. Osoba szkolona jest zobowiązana do poszanowania i nie niszczenia mienia powierzonego mu w czasie trwania kursu, a w przypadku umyślnego zniszczenia zobowiązuję się do pokrycia kosztów ewentualnych napraw lub wymiany.

§5

Opłaty

 1. Opłatę za szkolenie należy dokonać poprzez : przelew; płatność gotówką w oddziale; płatność kartą w oddziale. Obowiązujący cennik znajduje się na stronie internetowej www.oskmichal.pl
 2. Osoba szkolona może płatność za szkolenie rozłożyć na nieoprocentowane raty z tym, że 1/3 kwoty należy uregulować do 3 spotkania teoretycznego, 2/3 kwoty do 7 spotkania teoretycznego, całość opłaty za kurs osoba szkolona musi dokonać najpóźniej do 10 godziny praktycznej.
 3. W przypadku nieuregulowania płatności za szkolenie zgodnie z ust.2 Ośrodek potraktuje to jako wstrzymanie szkolenia.
 4.  W przypadku wznowienia kursu, jeżeli w naszej szkole nastąpiła podwyżka ceny kursu, aby wznowić kurs należy dokonać dopłaty do nowo obowiązującej ceny.
 5. Obowiązuje niezwrotny zadatek w wysokości 25 % ceny kursu.
 6. Osoba szkolona, aby ukończyć kurs musi uregulować całą należność za szkolenie.

§6

Postanowienia końcowe

 1. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany w niniejszym regulaminie.
 2. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są publikowane na stronie internetowej www.oskmichal.pl
 3. W zakresie nieregulowanym przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin jazd doszkalających

 1. Klientowi, który wykupił w naszej szkole pakiet minimum 10 godzin doszkalających, w momencie wykorzystania tego pakietu i dokupywania godzin pojedynczo, przysługuje prawo do liczenia tych godzin po cenie adekwatnej do pakietu, który wykupił.
 2. Klientowi, który wykupuje godziny pojedynczo oraz który wykupił pakiety mniejsze niż 10 godzin, prawo takie nie przysługuje.
 3. Pojedyncze wykupione godziny nie sumują się w pakiety.
 4. Opłata za jazdy doszkalające podlega zwrotowi do 12 miesięcy od dnia ich wykupienia.
 5. Wykupione jazdy doszkalające należy zrealizować do 12 miesięcy od dnia ich zakupu.
 6. Zaplanowane jazdy doszkalające powinny być opłacone do jednego dnia roboczego poprzedzającego ustalony termin.
 7. Fakt opłacenia jazd doszkalających jest dla Szkoły potwierdzeniem akceptacji regulaminu.

Kierownik Ośrodka

Michał Ławicki

Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 08 marca 2022 r.

Szybki kontakt

Oceń nas!

Home
Ocena: 4.1/5
(głosy: 145)